Komunální volby 2022 – speciál z České Lípy

V letošním roce kandiduje v České Lípě 12 politických subjektů. Je to o 2 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 14 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?
  2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?
  3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?
  4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v České Lípě:

ANO 2011

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

Existuje několik variant, jakým způsobem může město Česká Lípa v budoucnu podpořit výstavbu nových bytů, které potřebujeme především pro mladé rodiny s dětmi, starší občany a další občany s nízkými příjmy.

Jako první se nabízí využití objektů, které zůstanou po dokončení rekonstrukce budovy bývalé České pojišťovny v ulici U Synagogy prázdné.

Pak tu máme areál bývalého vlakového nádraží Česká Lípa – město, kde se počítá s výstavbou nových bytů, což je v souladu s územním plánem.

A ještě se rýsuje prostor v doposud nevyužité lokalitě mezi sídlištěm Špičák a Starou Lípou. Pro toto území se nyní zpracovávají územní studie, které v budoucnu počítají s novou výstavbou bytů, ale také s pozemky určenými pro stavbu rodinných domů. Podstatné však pro nás je, v této lokalitě, zachovat rozsáhlé plochy zeleně tak, bychom vyhověli požadavkům obyvatel zde žijících. Toto všechno je ale spíše hudba vzdálenější budoucnosti, nejvíce reálné pro výstavbu nových bytů je nyní využít objekty, které jsou v majetku …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

V České Lípě se poplatky za odpad neplatí již více než 10 let. V letošním roce platíme za svoz odpadu 53 milionů Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2023 již musíme počítat s částkou okolo 60 milionů.

Současná výše inflace a situace na trhu s energiemi není dobrá a již nyní bijí města a obce na poplach, kdy víme, že bez pomoci státu to bude složité. Pokud stát obcím a městům nepomůže, tak budeme muset poplatky za odpad zvážit.

Záleží na tom, jak se nám podaří sestavit rozpočet na příští rok. Až budeme mít předpoklad výdajů, budeme se rozhodovat a zvažovat, jak všechny veřejné služby poplatit.

Zatím se budeme snažit snižovat obrovské výdaje za svoz odpadu tím, že budeme apelovat na občany a povzbuzovat je k maximálnímu možnému třídění.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Domácnostem v této situaci musí pomoci především stát případně kraj (Jihočeský kraj již nástřel pomoci má). Město prostřednictvím Svazu měst a obcí a dalších institucí může a musí na stát tlačit, aby přijal opatření, která domácnostem uleví. To za stát město udělat nemůže.

Naší povinností je především udržet chod škol a zájmových kroužků. Díky podpoře činnosti spolků a zajištění MHD a dalších služeb, může město rovněž výdaje obyvatel České Lípy snížit. Děti se nebudou muset učit kvůli zavřeným školám doma a lidé mohou místo auta využívat MHD. I v tomto lze spatřovat pomoc ze strany města.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Město by mělo mít svoje technické služby a my je plánujeme zřídit. Tím, že je Česká Lípa nemá, musíme služby, jako jsou údržba zeleně nebo čištění komunikací, soutěžit a zajišťovat od externích dodavatelů. Tím jsme zcela závislí na cenách, které nám nabídnou.

Pokud bychom měli vlastní technické služby, můžeme dosáhnout nižší ceny za služby a zároveň budeme mít větší kontrolu nad tím, jak jsou činnosti vykonávány, a také větší možnost hlídat kvalitu odváděných služeb.

Česká pirátská strana

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

Podpora stavby nových bytů je dána dostatkem rozvojových lokalit, poptávkou a případně existencí investora.První předpoklad, tedy nové rozvojové lokality byly vytipovaný a jsou navrženy uzemni studie, ke kterým mají i občané možnost se vyjádřit. Poptávku ovlivňuje trh a ekonomická situace. Naším cílem je  posílit postavení obce ve vztahu k developerům a pracovat na modelu odpovědné spolupráce, kdy se developeři podílí na budování nebo údržbě infrastruktury v okolí staveb.

Je současně důležité, aby nejen vznikaly nové byty, ale by město pečovalo i o svůj bytový fond tak aby byly vytvořeny podmínky pro dostupné a důstojné bydlení i pro lidi v nouzi.

Prosazujeme transparentní, férová a nediskriminační pravidla pro nakládání s obecním bytovým fondem. Podporujeme případné rozšíření obecního bytového fondu města například v objektech uvolněných po zprovoznění nové úřadovny v objektu bývalé pojišťovny.

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Vzhledem k rostoucí m nákladům na zpracování odpadu není otázkou zda, ale kdy zavést poplatky za odpad. Pro Piráty je důležité, aby náklady na odpady nebyly skryty v dani z nemovitostí, ale byly vybírány adresně, spravedlivě s pozitivně motivačními nástroji. Poplatky jako takové se mohou však začít vybírat od občanů pouze v případě, že každý bude mít možnost online na portálu města  zjistit stav svého poplatku za odpad a online ho i zaplatit.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Reálně jsou možnosti  zmírnit dopad energetické krize mimo možnosti města. |Hledání řešení a sociálního smíru jsou na bedrech státu respektive současné vládě. Město  může svými  25% procenty akcií možná tak  motivovat společnosti ČESKOLISPKÁ TEPLÁRENSKÁ k hledaní i jiných zdrojů energie než je zemní plyn. Nabízí se například projekt na spolupráci s městem na využití bioplynu z bioodpadu.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Myšlenka vlastního  dopravním podnikem je do roku 2028 bezpředmětná. To je totiž datum ukončení spolupráce dle smlouvy se společnosti BusLine uzavřené v první den voleb v roce 2018 tehdejší radou města. Připadnou iniciativu na založení příspěvkové organizace technických služeb města Piráti podporují, slibují si od toho kvalitnější péči o zeleň, městský mobiliář a veřejná prostranství.

Česká strana sociálně demokratická

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

 Já myslím, že obecně v České Lípě je bytů dostatek, to se netýká ovšem sociálních bytů, ale problém je ten, že se pronajímají cizincům nebo sociálně slabším, kteří na to berou příspěvky, takže je to kolotoč. Město se v minulosti všech svých bytů zbavilo, protože nemělo peníze na jejich provoz a teď by to asi bylo to samé.

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Bezplatný svoz nepodporuji, kromě dětí a důchodců, u těch bych zachoval bezplatný svoz. Myslím si, že by občané v produktivním věku měli být finančně zainteresováni na těchto nákladech, i  svoz např. ze zahrádkářských kolonii a ušetřené prostředky bych investoval do zkvalitnění třídění odpadu se zaměřením na bio-odpad, elektro-odpad a plechovky. To zde funguje jen v omezené míře.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Myslím si, že je to věc státu, že město toto ovlivnit nemůže a stát nemůže přehazovat svou odpovědnost na samosprávu.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Dopravní podnik určitě ne, není nutné měnit něco, co funguje. Ale technické služby bych uvítal, proč dávat peníze někomu jinému, když by to mohlo město dělat samo a navíc by se tím vytvořila i pracovní místa.

DOMOV

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem? 

Prioritou by měla být výstavba sociálních bytů. Financovat tyto byty by mělo město ve spolupráci se státem. Město má územní studii č. 10, 11, 12, která se na jaře nesetkala s ohlasem veřejnosti. Bude potřeba vzít v úvahu jejich připomínky a znovu tuto studii projednat.

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Bezplatný svoz odpadu ve městě znamená, že je placen z daní, které jsou vybrány od daňových poplatníků. Díky současné situaci náklady odpadového hospodářství v souvislosti se zvyšováním cen energií stále rostou, a proto prozatím tento způsob financování necháme tak jak je to nyní.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

V současné době vzniká energetická krize, která není dostatečně řešena vládou. Při současném nárůstů cen těchto energií budou mít občané velké finanční problémy. Město Č. Lípa může zjednodušit čerpání dávek na energie, to však není řešení pro všechny občany. Řešení současné situace by mělo být vzájemně s kraji a ministerstvy. Město má podíl v Českolipské teplárenské a našim cílem je ovlivnit přes majetkový podíl cenu za vytápění tak, aby to bylo pro občany únosné. V současné době byla Českolipská teplárenská prodána lucemburskému investorovi, jaké má vize ohledně cen nový vlastník zatím není známé.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Vznik samostatného a funkčního technického podniku by měl být náš dlouhodobý (tedy k jednomu volebnímu období) stanovený cíl. Je však potřeba najít vzájemnou politickou shodu a zejména připravit vše legislativně tak, aby se podnik nestal černou dírou v rozpočtu. Benefity takových podniků a zkušeností nám napovídají, že to může být pro město přínosné a výhodné.

O dopravním podniku samostatného typu lze diskutovat s výhledem na budoucí končící smlouvu se společností Busline.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem? 

Podpora výstavby nových bytů je naše priorita,která obyvatele našeho města dlouhodobě trápí.

Naše město vlastní vhodné pozemky. S výstavbou se musí začít co nejdříve. Budoucnost je družstevní bydlení.

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Určitě by měl zůstat. Podle našeho názoru,není potřeba hledat nový způsob financování.

Jelikož bezplatný svoz je vykoupen vysokou daní z nemovitosti.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Naše město by mělo dostat pod kontrolu strategické podniky. Například Českolipskou teplárnu a tím získat možnost ceny regulovat. Nyní peníze obyvatel mizí v zahraničí.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Mít vlastní technické služby a dopravní podnik, vnímáme jako investici do budoucnosti. Kdy shánět požadované firmy, je stále složitější a dražší. V minulosti se Česká Lípa technických služeb nepochopitelně zbavila.

PRO Českou Lípu

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem? 

Rozvoj bytové výstavby, popřípadě rodinných domů by měl patřit k zásadním tématům rozvoje každé obce, ať už se dá příležitost soukromým investorům nebo budeme rozvíjet myšlenku bytového družstva. V rámci České Lípy je připraveno několik územních celků k tomuto účelu a je potřeba tyto věci dotáhnout do konce

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Historicky se poplatek za svoz odpadu sloučil s výběrem daně z nemovitosti.

Je potřeba se na to kouknout ekonomickým pohledem, jestli tento způsob výběru je dnes systematicky akceptovatelný a efektivní a to především s novými legislativními požadavky a trendy v řešení odpadového hospodářství v našem městě.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

V dnešní energetické krizi, kdy selhala strategie přechodu na zelené energie z obnovitelných zdrojů v rámci celé EU v kombinaci s válkou na Ukrajině je potřeba dobře informovat občany, aby se v této situaci orientovali, zprostředkovat poradenskou činnost na městském webu, novinách popřípadě i jiných médiích a samozřejmě je potřeba vyvinout tlak na státní aparát aby tuto situaci řešil a nenechal v tom občany a firmy, jak se říká na holičkách, jinak město nemá prostředky na to, aby sanovalo následky takovéto krize

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Tak k tomuto tématu se již mnohokrát diskutovalo, jak vlastní dopraví podnik, tak technické služby jsou velmi náročné na investice do jejich vzniku, proto jejich vznik by se měl diskutovat na podkladě kvalitních ekonomických podkladů, propočet není vůbec jednoduchý, ale jsme otevřeni jednání na toto téma. Proč?  Důvody musí být ekonomické, kvalitativní zajišťující jistoty do budoucna

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

Prioritou v České Lípě není stavba NOVÝCH bytů, ale rekonstrukce a obnova stávajícího bytového fondu se zaměřením na handicapované obyvatele či dostupnost bytů pro rodiče samoživitele, případně zřízení tzv. startovacích bytů.

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Domníváme se, že za svoz odpadu by se mělo platit, ale částka by neměla být vysoká a neměla by výrazně zatěžovat rozpočet domácností. V blízké budoucnosti (rok, dva) bychom měli od zavedení poplatku ustoupit z důvodu ekonomické a energetické krize.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Bohužel samospráva v této oblasti nemá nástroje, kterými by mohla výrazně pomoci občanům. Nabízí se možnost odpuštění daně z nemovitosti či poplatků za psa, ale tyto částky nejsou tak závratné a plošné, aby měli spravedlivý dopad. S ohledem na pouhý 5% podíl města v Českolipské teplárenské a.s. není možné ani v této oblasti z pozice samosprávy vyjednávat.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Město Česká Lípa by si vlastní technické služby zasloužilo. Domníváme se, že zde dojde k výrazné úspoře veřejných prostředků za externě najímané služby a současně ke zvýšení odpovědnosti za provedenou práci. Pozitivní dopad by to mohlo mít i na nezaměstnanost. Vlastní dopravní podnik je výrazně finančně náročnou záležitostí, ke které je třeba podrobnější analýza.

SPOLU

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

Výstavba nových bytů pro mladé rodiny, maminky samoživitelky a seniory je jednou z našich hlavních priorit.

Považujeme za nesmírně důležité využití dotačních programů, které pokryjí v případě sociálních bytů 100% způsobilých výdajů, tj. pro rozpočet města to není žádná zátěž.

V novém Integrovaném regionálním operačním programu, který bude v platnosti do 2027, budou alokovány dotační prostředky pro výstavbu sociálních bytů, a to zhruba ve výši tří miliard korun. Je důležité o dotace žádat, uspět a výstavbu bytů realizovat.

Pokud máme správné informace, město Česká Lípa v rámci minulého programového období tuto možnost dotace nevyužilo, přičemž podpora pro výstavbu sociálních bytů dosáhla čtyř miliard korun.

Další možností, které se nebráníme, je spolupráce s podnikatelským sektorem, kdy město nabídne pozemky a developerská společnost postaví malometrážní byty, které jsou v České Lípě velmi žádané.

K této otázce považujeme za důležité zmínit i podporu vzniku nových stavebních parcel ve vybraných …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Bezplatný svoz odpadu by měl zůstat už i vzhledem k predikované krizi, která nás v nejbližším období čeká. Finančně zatěžovat občany nepovažujeme v tomto čase za šťastné. Podstatné je však říct, že samotná likvidace odpadů není bezplatná, ale je částečně dotovaná z daně z nemovitostí.

Je otázka politického konsensu zvýšit tuto daň, anebo opět zavést lokální "daň" z odpadů. Krom nové administrativy by však tento krok přinesl i nové mladistvé dlužníky.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Je potřeba říct, že město nemůže suplovat roli státu. Město ale může svým občanům pomoci s informacemi, kterých je mnoho a ve kterých se lidem neorientuje lehce. Pro nízkopříjmové domácnosti jsou kotlíkové dotace a dotační nabídky na úsporu energií prostřednictvím Nové zelené úspory nebo podpory komunitní energetiky přes Modernizační fond.

Dnes se obcím otevírá obrovská příležitost, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR otevřelo v Modernizačním fondu dvě nové výzvy s alokací čtyři miliardy korun. Na výměnu pouličního osvětlení za energeticky šetrnější LED lampy je vyčleněna 1 miliarda korun.

S těmito informacemi je nutno pracovat a poskytnout občanům poradenskou činnost. Nejsou to totiž pouze dotace, ale i různé příspěvky na bydlení, sociální dávky atd.

V kontextu dnešního jednání Vlády ČR (17.8.2022) z úst pana premiéra zaznělo, že, cituji: „Domácnosti nezaplatí za bydlení víc …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Nejsme pro vlastní dopravní podnik a ani pro vlastní technické služby.

Dopravní podnik - na stávajícího provozovatele jsme nezaznamenali stížnosti. Bolestivá je cena služby a jedinou možností je zefektivnit její provoz. Tisíce kilometrů mimo špičku s vytížením 2 - 5 cestujících je k zamyšlení.

Technické služby - jejich založení by vyžadovalo několik set milionů korun, nábor zaměstnanců, kterých ale na trhu je spíše nedostatek, posílení aparátu města.

Město má mnoho rozpracovaných projektů, které by realizace technických služeb opět odsunula.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem? 

Jednoznačně ANO – byty jsou v České Lípě drahé a pro mladé prakticky nedostupné. Dlouhodobé zadlužení mladých rodin kvůli bytu 3+1 za 3-5 milionů korun na obstarožním sídlišti není představa SPD o podpoře občanů. Proto je pro nás důležitá jak výstavba nových bytů, tak i revize stávajících nemovitostí v majetku města, které by mohly být pro bydlení upraveny. Máme na mysli např. střešní nástavby, vestavby i přehodnocení investičních záměrů ve prospěch dostupného bydlení pro občany. Nabízí se například rekonstrukce Kounicova doma právě na určitý typ bydlení. Využijeme i možnosti stávajícího Územního plánu a upravíme přednostně lokality, kde je naplánovaná nízkopodlažní výstavba. To je třeba oblast kolem Městského nádraží – nebudeme jen tiše koukat na její zarůstání travou a pořádat manifestační úklidy, našim cílem je začít ji prakticky ihned připravovat na nízkopodlažní výstavbu. Stejně tak lokality na okraji Špičáku u Staré Lípy. To nejdůležitější ale je zrychlit – významně zrychlit – procesy …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Bezplatný svoz odpadů má svoje pro i proti, ale je v České Lípě dlouhodobě zavedená sužba občanům. Zachováme ji, protože není naším cílem zatěžovat občany města v této finančně náročné době dalším poplatkem. V současné době Česká Lípa svoz financuje z rozpočtu města už několik let, pokud by snad měl někdo návrh to změnit, budeme chtít, aby o tom rozhodlo referendum.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Především musí města a obce – jejich starostové - vyvinout tlak na představitele státu, aby se začali zabývat „domácími“ problémy. Například aby jednali o cenách energií stejně jako Maďarsko, Německo, aby vystoupili z elektronické burzy v Lipsku. Hledat systémové řešení a hledat cesty k zastavení zdražování až okrádání občanů je starost vlády a vlády měst nesmí přestat upozorňovat na to, v jaké realitě žijí lidé ve městech a obcích. Růst cen energií dopadne citelně právě na města a obce, jsme připraveni nastavit úsporné programy pro úřadovny i objekty příspěvkových organizací.

Jsme připraveni pomáhat vlastním občanům, můžeme pro tyto účely používat fond rady nebo fond zastupitelstva města. A umíme si představit i absolutní změnu struktury dotačních programů města, aby tyto peníze nepřilepšovaly těm, kdo v tom umí chodit, ale pomáhaly těm, kdo pomoc potřebují.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

To je otázka, kterou opět necháme rozhodnout občany v referendu, pokud takový návrh bude na stole. Připravíme je na širokou veřejnou diskusi – je nutné porovnat náklady, možnosti, zisky a ztráty. Porovnat současný stav a cílové přání, a to z pohledu ekonomiky provozu, investic (například vozový park), dostupnosti pracovní síly a její finanční náročnosti apod. Dopravní podnik a technické služby jsou náročné na organizaci, řízení, pracovní sílu i finance. Město ČL v současné době neumí spravovat svoje vlastní objekty tak, aby nebyly ostudou města, těžko si představit, že se pustí do tak náročných projektů jakými jsou dopravní obslužnost nebo technické služby. Ale pokud by si občané v referendu rozhodli, že tyto služby chtějí, mohou být tyto podniky příležitostí pro mladé lidi, aby pro ně byla Česká Lípa perspektivním místem pro život. V žádném případě ale nepodpoříme takové městské podniky, které jsou jen dobře placenu trafikou pro politiky a zbytečně zatíží rozpočet města!

Svobodní

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem? 

Pravidelnou komunikací územního plánu s veřejností, s možností vyjádřit se ke klíčovým otázkám formou ankety.

V případě vybrané zóny výstavby se snažit nabízet podíly prostřednictvím realitních kanceláří jednotlivým fyzickým osobám (rodinám), namísto prodání celé zakázky jednomu velkému developerovi.

Město by obecně nemělo zdržovat byrokracii, tam kde je to v jeho silách, musí vyjít stavebníkům maximálně vstříc.

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

Nic není zadarmo a i tento „bezplatný“ svoz odpadu, ve finále musí někdo zaplatit.

Když se za něco neplatí, lidé si toho neváží. Jaká je motivace občanů třídit odpad a jak jsme v třízení odpadu efektivní?

Rozdíl v ceně odpadů je v tom, zda se jedná o odpad tříděný nebo směsný. Jsem pro jasné nastavení pravidel a pozitivní motivaci třídit, po základní analýze současného stavu. Pokud město třídí 20% odpadu a v příštím roce se vytřídí 30%, cena svozu se sníží, adekvátně úspoře nákladů. Pozitivní vliv na životní prostředí bude určitě vyšší než v současnosti.

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Město nemůže nahrazovat nefunkční kroky vlády. Např. na burzu do Lipska by se měly prodávat jen přebytky elektřiny, to ale není otázka pro radnici. V tomto případě tedy jen formou osvětové kampaně. Napadá mě např. vytvoření letáku, který bude distribuován do schránek a kde budou základní principy a tipy pro domy a domácnosti, jak zbytečně neplýtvat energiemi.

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Ne. Byla by to jen další administrativa a zatížení města. Navíc by to byl další prostor pro korupci viz. aféra Pražský dopravní podnik a STAN. Město by mělo být štíhlé, stejně jako stát, obecně čím méně byrokracie a úředníků, tím lépe. Jen ať se snaží ti, kteří podobné služby budou městu nabízet. Pokud budou výběrová řízení férová a transparentní, město na tom jen vydělá.

Trikolora

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

Neznáme nikoho v České Lípě, kdo by nechtěl dostupné a důstojné bydlení.

Nemyslíme si, že obce a města mají možnost tuto problematiku vyřešit, přesto

jsou zde možnosti jak pomoci.

a/ Stavební řízení

Domníváme se, že je důležité začít snížením byrokratického zatížení a

nesystémových regulací. Snažili bychom se, aby občan pocítil na úřadech

vstřícné a smysluplné jednání a aby se posílila digitalizace stavebního řízení.

Samozřejmě vnímáme, že samospráva není v tomto směru všemohoucí a

hlavní odpovědnost nese stát.

b/ Dotační tituly a výzvy

Zaměřili bychom se také na dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj –

např. na výzvy SFPI, který podporuje obce ve výstavbě a vybudování bytových

domů nebo bytů.

c/ Družstevní a nájemní bydlení

Další možností, jak zpřístupnit našim obyvatelům bydlení, je podpora

družstevního a nájemního bydlení. Známe města, kde obec spolupracuje

s podnikateli a společným projektem buduje takovéto dostupné bydlení.

Navrhujeme, aby naše město:

  • poskytlo pozemky pro stavbu bytových domů, …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

V České Lípě funguje bezplatný svoz odpadu již mnoho let. Při jeho zavedení

se zvyšovala daň z nemovitosti – dnes daň z nemovitých věcí. Výlučným

příjemcem výnosů daně jsou právě obce. Zdá se nám, že tento systém je vhodný,

protože mimo jiné podporuje domácnosti, kde bydlí více osob, podporují se tím

tedy např. rodiny s dětmi apod.

Bezplatný svoz odpadu eliminuje také nelegální a černé skládky.

Pokud by tento systém byl již neudržitelný, byli bychom pro odpuštění poplatku

za odpad pro děti, studenty, starobní a invalidní důchodce. 

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Myslíme si, že růst cen a energií nás trápí naprosto všechny a hlavní

zodpovědnost za tento stav nese stát a vláda. Ta by měla pomoci v první řadě,

příklady řešení této situace vidíme v okolních státech.

Obec a město má samozřejmě omezené prostředky, jak pomoci. Samozřejmostí

by měl být dokonalý informační systém, které rodiny a domácnosti navedou na

pomoc Úřadu práce. Důležitá je i spolupráce s identifikací osob např. ve školách, u

lékaře apod.

V našem programu navrhujeme ocenit práci pedagogů ponecháním rezervního

fondu školám a zajistit tak pravidelné doučování dětí přímo ve škole. Dále rozšíření

volnočasových aktivit i v době prázdnin a zajištění levných dotovaných obědů pro

všechny školní děti po všechny dny, kdy neprobíhá klasická výuka. Pro sociálně

slabé žáky doporučit školám, aby zažádali o podporu MŠMT, aby jim mohl být

poskytnut oběd zcela zdarma.

Dále bychom rozšířili pomoc pro seniory (dotované jídlo, pečovatelky

v domácnosti, nákupy potravin nebo doprava do zdravotn. zařízení).

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Zde si myslíme, že neexistuje jednoznačná odpověď a řešení je v důkladné

finanční rozvaze pro a proti. Při zajištění těchto služeb soukromým podnikatelem

je nevýhodou velikost zisku pro provozovatele. V případě zřízení městského

podniku hrozí špatná správa podniku a tím i neefektivita práce.

Ať je dopravní podnik nebo technické služby městské nebo soukromé, obec by

měla velice přísně kontrolovat zadanou práci, reklamovat nedostatky a vymáhat

zkvalitnění práce.

Obě služby jsou pro město velice potřebné a nepostradatelné a jejich nižší

kvalita znamená velké obtíže pro naše občany.

ŽIVÁ LÍPA

1. Chtěli byste v České Lípě podpořit stavbu nových bytů, a pokud ano, jakým způsobem?

Rozhodně ano. Jedním z hlavních bod našeho programu je podpora výstavby nejméně 240 nových bytů. Konečně tak ukončíme odchod Českolipáků do okolních obcí. Stovky rodin, které v minulosti nenašly pozemky pro výstavbu rodinných domů, odešly v posledních dvaceti letech do Sosnové, Zahrádek, Zákup, Horní Libchavy, Stružnice, Horní Police nebo Svojkova. Tyhle aktivní rodiny už zpět nezískáme, ale novou generaci nesmíme ztratit kvůli tomu, že nebude kde stavět. Pro rozvoj České Lípy potřebujeme, aby tu s námi mohly žít i naše děti a vnoučata. Bydlení je – vedle bezpečnosti – hlavní úkol města, na kterém chce Živá Lípa v městské samosprávě přednostně pracovat.

Zatím se nám v končícím volebním období podařilo vykoupit a scelit pozemky ve Staré Lípě pro výstavbu rodinných domů, viladomů a nízkých bytovek třeba pro družstevní bydlení. Nastartovali jsme potřebné kroky k tomu, aby bylo možné tam za pár let začít stavět. Územní plán vyžaduje zpracování tzv. územní studie, která určí poměry jednotlivých …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Měl by v České Lípě zůstat bezplatný svoz odpadu, a pokud ano, z čeho ho navrhujete financovat?

V současné chvíli nemůže být o znovuzavedení poplatku za svoz a likvidaci odpadu v České Lípě řeč. Tlak na rodinné rozpočty je neskutečný. Dramatické zvýšení cen energií, potravin a ostatních věcí běžné denní spotřeby se netýká desetiny nejslabších, ale možná dvou třetin z nás.

Dlouhodobě se platbě za popelnice nevyhneme. Přijatá legislativa počítá s úplným zákazem skládkování v horizontu několika let. Cena ukládání odpadu na skládky do té doby vzroste násobně. My musíme pro udržení funkčního odpadového hospodářství města mnohem lépe třídit. Jinak se nedoplatíme. Česká Lípa je jedním z mála měst, kde nejsou zavedeny místní poplatky za svoz a likvidaci odpadu a provoz sběrného dvora, likvidaci nebezpečného odpadu, úklid černých skládek a podobně. To je skoro šedesát milionů ročně, 500 milionů za posledních deset let. Tyhle peníze, nebo alespoň jejich část, jednoduše chybí jinde. Potřebujeme je efektivně využít v údržbě městského majetku, udržení pořádku v ulicích a zlepšení péče o zeleň. …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Krize dopadá na všechny, nešetří jednotlivce, firmy ani samosprávy. Rozpočet města bude už v letošním roce zatížen nárůstem cen energií o desítky milionů korun. Náklady na provoz mateřských a základní škol, jídelen, domovů seniorů, sportovních hal, bazénů nebo obyčejných kanceláří narostou enormně. V předchozích letech se městu dařilo dosahovat úspor hromadným nákupem energií na burzách, ale aktuální ceny jsou násobně vyšší a vytápět školy a domovy důchodců se musí, stejně jako vařit denně tisíce obědů pro děti ve školách.

Následující měsíce budou vinou extrémního zvyšování záloh a plateb za energie pro pro nás všechny také psychicky náročné, samostatně bydlící senioři nebo rodiče samoživitelé budou mít plnou hlavu starostí, jak s penězi vyjít a dobrá rada odborníka a dobrá komunikace může vedle skutečných úspor přinést také uklidnění a lepší porozumění současné energetické krizi.

Město může pomoci občanům kvalitním a nezávislým energetickým poradenstvím. Domluvíte si předem schůzku …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Měla by mít Česká Lípa svůj vlastní dopravní podnik a technické služby? Pokud ano, proč?

Debata o vlastním městském dopravním podniku je ještě několik let pasé. Předchozí vedení města uzavřelo v roce 2018 v den voleb desetiletou smlouvu. Ještě šest let bude platná.

Postupný rozvoj městských technických služeb je naproti tomu nutností. Denně ve městě zakopáváme o spousty nedostatků, ať už se jedná o dlažbu, chodníky, díry v silnicích, vyvrácené odpadkové koše nebo mizernou péči o městskou zeleň. Chybí nám vlastní lidé, kteří drobné dennodenní opravy zvládnou a kterým bude na výsledku záležet. Díky městským technickým službám a důsledné kontrole můžeme majetek spravovat levněji a kvalitněji.

V posledních měsících se také setkáváme s tím, že se do výběrových řízení na správu a údržbu městského majetku žádné firmy nehlásí. V budoucnu tedy vlastní městské technické služby budou nejen o úsporách, ale o tom, aby měl vůbec kdo tyhle nezbytné činnosti zastat.

Nebudeme umět ze dne na den odpracovat to, co doteď vykonává několik různých externích firem, ale dokážeme postupně nabírat …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Spustit audio